SPNewsScroll

Όροι Χρήσης-Προσωπικά Δεδομένα

 Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφ’ εξής καλουμένου ως «ιστοτόπου». Στο κείμενο των Όρων Χρήσης, ως αυτό έχει, παρατίθενται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επισκέπτη (εφ' εξής «χρήστη») που σχετίζονται με την πρόσβαση και χρήση του ιστoτόπου. Αν δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους παρακαλείσθε, όπως διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του. Η χρησιμοποίηση του παρόντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του άνευ ειδικής ειδοποίησης. Ο χρήστης αποδέχεται το παραπάνω και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Ρητά ορίζεται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δεν υποκαθιστά τον γιατρό και τις διαγνωστικές ή προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Επίσης το περιεχόμενό του δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προτροπή για την ακολούθηση θεραπευτικής αγωγής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ και ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ εκ των προτέρων από κάθε αξίωση αποζημίωσης, που μπορεί να προκύψει από τυχόν χρήση του παρόντος (εσφαλμένη ή μη). Ρητά ορίζεται ότι ο παρών ιστότοπος έχει καθαρά ενημερωτικό, πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την ιατρική εξέταση/διάγνωση. Τυχόν γνώμες που δημοσιεύονται απηχούν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι του ιστοτόπου και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ιατρική εξέταση και τη θεραπεία που δίδεται από τον θεράποντα ιατρό. Ο χρήστης οφείλει να τις διασταυρώνει και να ακολουθεί τη θεραπεία του θεράποντος ιατρού του και δεν θα πρέπει να τις θεωρεί τυχόν πληροφορίες κατάλληλες για την πάθησή του. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ρητώς ότι ο παρών ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, δεν εγγυάται την επιστημονική ορθότητα και πληρότητα των αναρτήσεών του και δεν υποκαθιστά τη διάγνωση και τη θεραπεία του θεράποντος ιατρού. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί ρητώς και ανεπιφύλακτα με το παρόν καλείται να μη χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.

Ρητά ορίζεται ότι ο παρών ιστότοπος ή οι συντάκτες δεν οφείλουν ΚΑΜΙΑ αποζημίωση από την χρήση ή από τη λανθασμένη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανόμενης και της αμέλειας). Ειδικότερα, ο παρών ιστότοπος δηλώνει ΡΗΤΑ ότι δεν παρέχει  καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο παρών ιστότοπος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο παρών δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται.

Ρητά ορίζεται ότι ο παρών ιστότοπος και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία αστική ή ποινική ευθύνη για τυχόν θάνατο που θα προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του παρόντος. Επαναλαμβάνεται ότι ο παρών έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά την ιατρική γνωμάτευση.

Τυχόν άρθρα που δημοσιεύονται (είτε για πρώτη φορά είτε αναδημοσιεύονται) σχετικά με φάρμακα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια, δηλαδή ο χρήστης να θεωρεί ότι έχουν καθαρά και μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχουν προτροπή για τη λήψη του φαρμάκου χωρίς την προηγούμενη συνταγογράφησή του από τον αρμόδιο προς τούτο γιατρό ή τη διακοπή της λήψης του χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

Ο παρών ιστότοπος πρέπει να χρησιμοποιείται από ενήλικους χρήστες. Κατά συνέπεια ανήλικοι χρήστες καλούνται να μην τον χρησιμοποιούν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο παρών ιστότοπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Καλεί δε τους γονείς και τους ασκούντες την επιμέλεια ανηλίκων να εμποδίζουν την χρήση του παρόντος από αυτούς.

Σκοπός του παρόντος ιστοτόπου είναι η ενημέρωση του κοινού για θέματα που άπτονται της ύλης του και η στήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων.

Ο παρών ιστότοπος δύναται να παρέχει κωδικούς πρόσβασης στους χρήστες του. Οι κωδικοί αυτοί είναι προσωπικοί και, σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τους απενεργοποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ρητά δηλώνεται ότι ο παρών ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη, (αστική, ποινική) για την παραπομπή σε άλλους ιστοτόπους μέσω ειδικών συνδέσεων (ενδεικτικά αναφέρεται link). Η παραπομπή σε αυτούς γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Μολονότι ο παρών ιστότοπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση και χρήση του να είναι ασφαλείς για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος του ή ο παροχέας φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιοί κλπ) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. Επισημαίνεται ρητώς ότι ο χρήστης παραιτείται εκ των προτέρων από οποιαδήποτε σχετική αξίωση αποζημίωσης.

Ο χρήστης οφείλει να ακολουθεί τόσο την κείμενη νομοθεσία (διεθνή, ευρωπαϊκή, ελληνική) όσο και τον κώδικα δεοντολογίας των χρηστών του διαδικτύου. Ενδεικτικά, ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη ή ανήθικη χρησιμοποίηση του παρόντος ιστοτόπου. Οφείλει να απέχει από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού και από αναρτήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του ποινικού κώδικα (όπως ενδεικτικά αναφέρεται η δυσφήμηση, η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).

Ο παρών ιστότοπος ρητά διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά κατά του χρήστη ο οποίος προσπαθεί να τον χρησιμοποιήσει παράνομα και καταχρηστικά. Επίσης ρητά ορίζεται ότι τα στοιχεία των χρηστών που έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου (εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοί του είναι τρίτοι) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος ιστοτόπου και χωρίς καμία εξαίρεση προστατεύεται από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις διεθνείς συμβάσεις, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο. Γίνεται μνεία ότι για τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων (οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για αυτά) αποκλείεται κάθε ευθύνη του παρόντος ιστοτόπου.

Κατά συνέπεια απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση του διαχειριστή – ιδιοκτήτη του.

Τα κείμενα (ενδεικτικά άρθρα, γνώμες) που βρίσκονται ανηρτημένα στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους, απηχούν, σε κάθε περίπτωση, προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας», προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, ρητά ορίζεται ότι διέπεται από ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γίνεται μνεία ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη προστατεύονται βάσει της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο χρήστης συναινεί και παρέχει τη συγκατάθεσή του στο παρόντα ιστότοπο να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με μόνη τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ο χρήστης συναινεί και παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμά του να προβάλλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση των δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στους διαχειριστές του ιστοτόπου, μέσω των προσφερόμενων τρόπων επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας.

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει ενημερωτικά e-mail στους χρήστες του.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Αν κάποιος από τους όρους του παρόντος είναι άκυρος ή ακυρωθεί παύει αυτομάτως να ισχύει χωρίς να θίγεται η νομική ισχύς των υπόλοιπων όρων.

 

Return-back